Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Pinksteren

“Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn”… (Hand.1:8a)


Ik wil even stilstaan bij het komende weekend, dan vieren we het Pinksterfeest, met de vraag: Hoe beleven we dat. Soms kan de gedachte bij ons opkomen of dat nou allemaal wel zo nodig is om als een goed christen te kunnen leven. Heb je dat nu echt nodig? De Heilige Geest is er toch vooral ook om mensen te overtuigen van zonde, zodat ze behouden zullen worden en nieuw leven ontvangen?
Het gaat er op het Pinksterfeest niet alleen om of je wedergeboren bent – hoe belangrijk ook -, maar vooral wat je daarna nodig hebt. Jezus zei: “Gij zult kracht ontvangen”. die kracht hebben we nodig om ‘stand’ te houden en om te kunnen strijden tegen de machten en krachten die in deze wereld zich manifesteren.

Toen de Here Jezus afdaalde in het water om gedoopt te worden kwam nadat Hij gebeden had de Heilige Geest op Hem. Pas toen was Hij voldoende toegerust om Zijn bediening op te pakken. En vol van de Heilige Geest werd Hij in de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. Hoe zou iemand kunnen stand houden zonder deze kracht van de Geest!! Jezus was nu opgewassen tegen deze en andere verzoekingen en was in staat om de strijd aan te gaan.
Jezus heeft tegen ons gezegd: “Zoals ik gezonden ben, zo zend ik ook u. (Joh.20:21).

Zouden wij dan zonder ‘die kracht’ kunnen?… Kunt u zonder de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest macht uitoefenen over demonen of in nieuwe tongen spreken of zieken genezen?…(zie Mark.16:17-18.

Daarom kunnen we bidden en vragen: Dat u zonder aanzien van de persoon de Heilige Geest wil geven die daarom bidden. Dank U voor die kostelijke gave, Dank U Heer!!!!

Ik wens en bid dat u een gezegend Pinksterfeest zal beleven.

H.T.