Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

Onttroond!

“Opdat Hij door Zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen.” (Hebr. 2:14b)

Paulus schrijft dat de dood macht kreeg vanwege de zonde. Omdat allen gezondigd hebben, kon de dood als koning over alle mensen heersen. Toen Adam en Eva zondigden, stierven zij geestelijk. Ze verloren hun intieme vriendschap met God. Maar toen zij stierven en begraven werden, was dat niet het einde. Hun lichamen werden tot stof, maar de echte Adam en Eva werden gevangenen in het dodenrijk.

Het Oude Testament beschrijft vaak het dodenrijk. Mensen waren bang voor de dood. David schrijft over “angsten van de dood”. Hebreeën noemt het “door angst voor de dood gedoemd tot slavernij”. In het Oude Testament waren maar drie mensen die de dood niet zagen: Henoch, Mozes en Elia. Alle anderen, gelovigen en ongelovigen, gingen na hun dood naar het dodenrijk.

Tot Jezus kwam en niet zondigde, hoewel Hij net als wij verzocht werd, beging satan zijn grootste fout. Hij zette mensen tegen Jezus op en doodde Hem. In Zijn dood overwon Jezus satan. Hij onttroonde hem, nam de sleutels van dood en dodenrijk van satan af en verloste alle gelovigen van het Oude Testament uit het dodenrijk.

Een kind van God heeft geen angst meer voor de dood. Paulus noemt sterven zelfs winst – te zijn met Jezus. De poorten van het dodenrijk zullen de gemeente niet overweldigen. Dat is Pasen!.. Zonde, ziekte, de dood en de duivel zelf, werden door Jezus overwonnen, en wij zijn verlost. Het Paaslied zegt: “Nu jaagt de dood geen angst meer aan…  Hoe waardig is dit uit te spreken… Maar we kunnen het altijd bidden:

Dank U, Jezus, dat U satan onttroonde, en mij verloste van angst voor de dood. Dank U voor Pasen!

Gods zegen.

H.T.