Welkom bij Christengemeente Zuidhorn

De blik naar boven!

“Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn” – Kolossenzen 3:1 en 2 (NBG)

Stel, je zou de volgende meerkeuzevraag mogen invullen:
A.  achteren
B.  voren
C.  beneden
D.  boven
E.  binnen

Wat zou jij dan omcirkelen, zo op het eerste gezicht, zonder te weten wat het betekent?
Ik denk dat we, zo verschillend als we zijn, deze woorden ook verschillend zullen invullen. Als ik naar deze woorden kijk dan zou ik zeggen: als mijn blik naar achteren is, laat ik me vooral leiden door wat in het verleden is gebeurd. Als ik naar voren kijk, worden mijn keuzes bepaald door de mensen en situaties die op mijn pad komen. Naar beneden kijken is somberen, klagen, me richten op het negatieve. Naar boven kijken is naar Gods werkelijkheid kijken. Naar binnen kijken is op mezelf gericht zijn.

Deze meerkeuzevraag heeft alles te maken met het heilsfeit waar we de komende week bij stilstaan: “de hemelvaart van Jezus.” Hoe ging dat alweer? Jezus was met Zijn leerlingen/discipelen in gesprek van het ene op het andere moment werd hij voor hun ogen opgetild en opgenomen in een wolk. Wauw! De leerlingen/discipelen van Jezus volgden Hem met hun blik. De blik was naar boven gericht, naar de hemel.

Terwijl hun blik naar boven gericht was, waren daar plotseling twee mannen in witte gewaden: “Galileeërs”, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Met andere woorden: wat staan jullie naar boven te kijken? Het was een retorische vraag, maar als zij er antwoord op hadden kunnen geven, hadden ze wellicht gezegd: “Omdat we niet weten wat hier gebeurt”. Waar is Jezus? Ze konden het nog niet duiden.

De blik was omhoog, maar het was een tastende, zoekende blik in de categorie: “God, waar bent U?”

Waar was Hij? Ze moesten eens weten waar Hij was! Gelukkig zou het hen snel duidelijk worden door de Heilige Geest.

Waar is Jezus nu? Aan de rechterhand van de Vader, in de hoogste hemel, waar Hij troont als overwinnaar!

Naleven
De blik naar boven richten, betekent leven in het geloof dat Jezus Christus de opgestane Heer is. Hij leeft en regeert tot in eeuwigheid. Als christenen mogen we ons er voortdurend in oefenen om de blik op Hem gericht te houden.

Hoe? Bijvoorbeeld door te kijken naar de Naam van Jezus: JHWH. Die Naam die elke naam te boven gaat, is Hem gegeven door God! De Naam die op verschillende plekken in de Bijbel wordt aangevuld met een extra naam. Stuk voor stuk geweldige namen! Zijn naam laat zien wie Hij is en wie Hij voor ons wil zijn.

1. JAHWEH ZIDKENU (De Here is onze gerechtigheid).
2. JAHWEH SHALOM  (De Here is onze vrede) Richteren 6:24
3. JAHWEH ROHI         (De Here is mijn Herder) Psalm 23:1
4. JAHWEH ROFEH      (De Here is uw Heelmeester) Exodus 15:26
5. JAHWEH JIREH        (De Here zal voorzien) Genesis 22:8
6. JAHWEH SHAMMA (De Here is aanwezig) Ezechiël 48:35
7. JAHWEH NISSI         (DE Here is mijn banier) Exodus 17:15

Wat betekent dit? Dit betekent o.a. iets voor de manier waarop wij bidden! Als we bidden, is onze blik automatisch naar boven gericht. Maar “naar boven” kun je op twee manieren uitleggen.

Want: je kunt bidden als je het bijvoorbeeld moeilijk hebt met iets: “Heer, help me, wilt U voorzien, etc.” Je kunt ook anders bidden, namelijk vanuit “geloof”: vanuit de zekerheid van de overwinning van Christus en Zijn positie in de hoogste hemel: “Dank U Jezus, U bent de Herder. Dank U dat U mij leidt. U bent de Heer Die voorziet, dank U dat U zal voorzien. Ik zie uit wat U gaat doen”.

En is het opgevallen dat we vaak bidden : “Heer, wilt U er bij zijn….?” Maar uh, Hij is toch de Aanwezige?! Hij is toch met ons, door Zijn Heilige Geest?! Dus: “Heer, dank U dat U de Aanwezige bent!!

Dat smaakt naar meer, nietwaar?

Wil je meer?
Lees in je Bijbel de volgende gedeelten:
– Handelingen 1 : 2-11
– Filippenzen 2 : 9-11
– Filippenzen 4
– Openbaring 4 en 5

Ik wens iedereen veel leesplezier en Gods rijke zegen,

H.T